Strona główna Zasady korzystania

Zasady korzystania

1) O NAS

 1. Właścicielem Ibeauty.pl jest IF.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213843564, REGON: 381629346, wpisana do KRS pod numerem: 0000754227, adres poczty elektronicznej: redakcja@ibeauty.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. PRODUKT – rzecz ruchoma, której opis znajduje się w Serwisie Internetowym.
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 4. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, IBEAUTY.PL– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://ibeauty.pl.
 5. TREŚCI – materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym.
 6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 7. USŁUGODAWCA – IF.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213843564, REGON: 381629346, wpisana do KRS pod numerem: 0000754227, adres poczty elektronicznej: redakcja@ibeauty.pl.

3) O SERWISIE IBEAUTY.PL

 1. Ibeauty.pl jest portalem informacyjnym umożliwiającym dostęp do Treści na warunkach wskazanych w Regulaminie. Ibeauty.pl jest Serwisem Internetowym zajmującym się tematyką związaną z urodą i kosmetykami, w którym aktualizowane są informacje o nowych Produktach, udzielane porady ekspertów, organizowane testy oraz konkursy związane z urodą i branżą kosmetyczną.
 2. Serwis Internetowy nie zawiera Treści odpłatnych.
 3. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (4) opcjonalnie – włączenie w swoim urządzeniu geolokalizacji (niezbędne do prawidłowego określenia prognozy pogody w danej lokalizacji)
 3. Usługodawca nie świadczy usług drogą elektroniczną.

5) FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące funkcjonalności:
  1. Ankiety – każdy Usługobiorca ma możliwość wypełniania Ankiet znajdujących się w Serwisie Internetowym, w trakcie kiedy ankieta jest aktywna. Wypełnianie Ankiet jest anonimowe. Wyniki wszystkich przeprowadzonych Ankiet widoczne są w Serwisie Internetowym w zakładce „Ankiety”.
  2. Testy Kosmetyków – zawierają informacje przekazane do Serwisu Internetowego przez Klientów, dotyczące opinii o poszczególnych Produktach.
  3. Pojedynki – każdy Usługobiorca ma możliwość zagłosowania na jeden z dwóch Produktów wskazanych na stronach internetowych Serwisu Internetowego poprzez zaznaczenia odpowiedniego Produktu i kliknięcie pola „Głosuj”. Wyniki wszystkich przeprowadzonych Pojedynków widoczne są w Serwisie Internetowym w zakładce „Pojedynki”, po kliknięciu pola „Wyniki
  4. Sondy – każdy Usługobiorca ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie sondażowe poprzez wybranie jednej z opcji i kliknięcie pola „Głosuj”. Wyniki wszystkich przeprowadzonych Pojedynków widoczne są w Serwisie Internetowym w zakładce „Sondy”, po kliknięciu pola „Wyniki
  5. Encyklopedia – zawiera Treści informacyjne o różnych Produktach i ich definicje.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest dostępne bezpłatnie dla każdego Usługobiorcy.

6) TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

Serwis Internetowy jest portalem informacyjnym zawierających Treści, do których dostęp jest bezpłatny.

7) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: redakcja@ibeauty.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: redakcja@ibeauty.pl) lub pocztą tradycyjną (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości, oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.